RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez 4TramCar sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Przemysłowa 4 a, NIP 9532767391, REGON 383246862 ; dalej jako Administrator Danych Osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016r.).

Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym procesie rekrutacyjnym.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest 4TramCar sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Przemysłowa 4 a NIP 9532767391, REGON 383246862  dalej jako: 4TramCar sp. z o.o.
 2. Kontakt z 4TramCar sp. z o.o. jest możliwy: za pomocą e-maila: biuro@4tramcar.pl , drogą pocztową: ul. Przemysłowa 4a 85-758 Bydgoszcz
 3. 4TramCar sp. z o.o. powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy: za pomocą e-maila: biuro@4tramcar.pl , drogą pocztową: ul. Przemysłowa 4 a 85-758 Bydgoszcz
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez 4TramCar sp. z o.o. w celu realizacji rekrutacji na określone stanowisko pracy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila: biuro@4tramcar.pl, drogą pocztową: ul. Przemysłowa 4a 85-758 Bydgoszcz, lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby 4TramCar sp. z o.o..
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Klienci 4TramCar sp. z o.o. w związku z realizacją celów rekrutacyjnych. Klientami 4TramCar sp. z o.o. są podmioty poszukujące kandydatów do pracy.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko pracy (o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana), zaś po zakończeniu procesu rekrutacji dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes 4TramCar sp. z o.o. w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od 4TramCar sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Klauzula Zgody – Przyszłe procesy rekrutacyjne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez 4TramCar sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Przemysłowa 4 a NIP 9532767391, REGON 383246862 dalej jako:. dalej jako Administrator Danych Osobowych) w celu realizacji przez 4TramCar sp. z o.o. przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych realizowanych przez 4TramCar sp. z o.o..

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 4TramCar sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Przemysłowa 4 a NIP 9532767391, REGON 383246862  dalej jako: 4TramCar sp. z o.o.
 2. Kontakt z 4TramCar sp. z o.o. jest możliwy: za pomocą e-maila: biuro@4tramcar.pl , drogą pocztową: ul. Przemysłowa 4a 85-758 Bydgoszcz
 3. 4TramCar sp. z o.o. powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy: za pomocą e-maila: biuro@4tramcar.pl ,drogą pocztową: ul. Przemysłowa 4a 85-758 Bydgoszcz
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez 4TramCar sp. z o.o. w celu realizacji rekrutacji na określone stanowisko pracy oraz przyszłych procesów rekrutacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila: biuro@4tramcar.pl , drogą pocztową: ul. Przemysłowa 4a 85-758 Bydgoszcz lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby lub dowolnego oddziału 4TramCar sp. z o.o.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Klienci 4TramCar sp. z o.o.. w związku z realizacją celów rekrutacyjnych. Klientami 4TramCar sp. z o.o. są podmioty poszukujące kandydatów do pracy.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez 4TramCar sp. z o.o.. lub do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody, zaś po zakończeniu realizacji celów rekrutacyjnych dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes 4TramCar sp. z o.o.. w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od 4TramCar sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Klauzula Zgody – Marketing

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 4TramCar sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Przemysłowa 4 a NIP 9532767391, REGON 383246862; dalej jako Administrator Danych Osobowych) podanych przeze mnie moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon), zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) oraz ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1097 ze zm.).

Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest 4TramCar sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Przemysłowa 4 a NIP 9532767391, REGON 383246862 dalej jako: 4TramCar sp. z o.o.
 2. Kontakt z 4TramCar sp. z o.o. jest możliwy: za pomocą e-maila: biuro@4tramcar.pl ,drogą pocztową: ul. Przemysłowa 4a 85-758 Bydgoszcz
 3. 4TramCar sp. z o.o. powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy: za pomocą e-maila: biuro@4tramcar.pl, drogą pocztową: ul. Przemysłowa 4a 85-758 Bydgoszcz
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez 4TramCar sp. z o.o.. w celach marketingowych.
 5. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt 4, jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: emaila: biuro@4tramcar.pl, drogą pocztową: ul. Przemysłowa 4a 85-758 Bydgoszcz lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby 4TramCar sp. z o.o.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępnianie innym Odbiorcom.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu marketingowego lub do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od 4TramCar sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dodatkowa informacja dot. prawa do sprzeciwu (art. 21 ust. 4 RODO)

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez działające jako Administrator danych osobowych: 4TramCar sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Przemysłowa 4a, NIP 9532767391, REGON 383246862  dalej jako: 4TramCar sp. z o.o.  w związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ww. Administratora czyli ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Klauzula Zgody – Przekazanie danych klientom Administratora

Wyrażam zgodę na udostępnianie podanych przeze mnie moich danych osobowych Klientom 4TramCar sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Przemysłowa 4 a, NIP 9532767391, REGON 383246862 dalej jako: 4TramCar sp. z o.o.; dalej jako Administrator Danych Osobowych) w związku z realizowanymi procesami rekrutacyjnymi zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.).

Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny oraz że przysługuje mi prawo do jej cofnięcia w każdym czasie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 4TramCar sp. z o.o.. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Przemysłowa 4 a, NIP 9532767391, REGON 383246862 dalej jako: 4TramCar sp. z o.o.
 2. Kontakt z 4TramCar sp. z o.o. jest możliwy: za pomocą e-maila: biuro@4tramcar.pl , drogą pocztową: ul. Przemysłowa 4a 85-758 Bydgoszcz
 3. 4TramCar sp. z o.o. powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy: za pomocą e-maila: biuro@4tramcar.pl , drogą pocztową: ul. Przemysłowa 4a 85-758 Bydgoszcz
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez 4TramCar sp. z o.o.. w celu realizacji procesów rekrutacyjnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: emaila: biuro@4tramcar.pl ,drogą pocztową: ul. Przemysłowa 4a 85-758 Bydgoszcz lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby 4TramCar sp. z o.o.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Klienci 4TramCar sp. z o.o. w związku z realizacją celów rekrutacyjnych. Klientami 4TramCar sp. z o.o. są podmioty poszukujące kandydatów do pracy.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez 4TramCar sp. z o.o.. lub do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody, zaś po zakończeniu realizacji celów rekrutacyjnych dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes 4TramCar sp. z o.o. w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od 4TramCar sp. z o.o.. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.